Štruktúra normy ISO 9001:2015

 1. Predmet normy
 2. Normatívne odkazy
 3. Termíny a definície
 4. Súvislosti organizácie
 5. Vodcovstvo
 6. Plánovanie
 7. Podpora
 8. Prevádzka
 9. Hodnotenie výkonnosti
 10. Zlepšovanie

Revízia ISO 9001:2015

Revízia normy ISO 9001 so sebou priniesla viacero zmien. Tieto zmeny sa vo všeobecnosti týkajú samotnej štruktúry normy ale aj jej požiadaviek.

Štruktúra normy sa rozšírila vzhľadom na početnosť článkov; z pôvodných 8 hlavných článkov normy máme teraz 10 článkov. Táto zmena je podmienená nadradenou ISO dokumentáciou (konkrétne Prílohou SL, HLS - High Level Structure), ktorá hovorí o štruktúre všetkých revidovaných ISO noriem, vrátane ISO 9001. Preto pre spoločnosti, ktoré si implementovali a certifikovali viacero manažérskych systémov (kvalitu, environment, informačnú bezpečnosť, atď.) bude jednoduchšie orientovať sa v požiadavkách noriem. Odpadne im nutnosť robiť tzv. prevodníkové tabuľky, pokiaľ chceli systémy navzájom prepojiť.  Názvy článkov sú jednotné, dokonca textácie viacerých spoločných článkov noriem sú jednotné.

V novej revízii normy sa zmenili aj niektoré jej požiadavky:

 • dokumenty a záznamy sa zmenili na dokumentované informácie
 • nie je povinnosť udržiavať niektoré zdokumentované postupy (ako napr. pre riadenie interných auditov, riadenie nezhodných produktov, ...)
 • zmizla povinnosť udržiavať Príručku kvality
 • doplnil sa rizikový prístup pri riadení systému manažérstva kvality 
 • preventívna činnosť je riadená prostredníctvom riadenia rizík spoločnosti
 • top manažmentu spoločnosti sa dáva vyššia úroveň zainteresovanosti z pozície vodcovstva
 • preskúmanie manažmentom sa obohacuje o niektoré vstupy
 • spoločnosť musí identifikovať svoje zainteresované strany a vplyvy, ktoré súvisia s jej činnosťou
 • a iné ...
Revízia ISO 9001:2015

Chcete vedieť viac?

Príďte k nám na školenie ISO 9001:2015 alebo nás kontaktujte.

Pomôžeme vám bezproblémovo prejsť na novú normu a získať certifikát podľa ISO 9001:2015.