ISO 14001:2015

... chráňme naše životné prostredie pre budúce generácie ...

Čo je to ISO 14001:2015 a na čo slúži systém environmentálneho manažérstva

Systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2015 (EMS - Environmental Management System) hovorí o riadení environmentálnych aspektov v spoločnosti tak, aby sa dosahovalo neustále zlepšovanie v oblasti ochrany životného prostredia. V novej revízii normy ISO 14001 sa systém začína zaoberať okrem spomínaného aj rizikami súvisiacimi s činnosťou spoločnosti a jej zainteresovanými stranami, ktoré na ňu najviac vplývajú.

Naše portfólio služieb v oblasti EMS

So systémom environmentálneho manažérstva pracujeme dlhé obdobie. Skúsenosti máme z rôznych výrobných spoločností, ale aj spoločností poskytujúcich služby. Základom úspešného implementovania EMS je kvalitná analýza environmentálneho správania sa spoločnosti, aplikovanie legislatívnych požiadaviek súvisiacich so životným prostredím a pochopenie vzťahov a súvislostí v spoločnosti, ktoré sú vlastné iba jej samej. Každú spoločnosť teda berieme ako jedinečnú a svoj prístup prispôsobujeme jej potrebám. 

 • 1
  Poradenstvo pri zavádzaní EMS
  poradenstvo pri zavádzaní systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2015 zahŕňa analýzu aktuálneho stavu vašich environmentálnych aspektov, plnenia legislatívnych požiadaviek v oblasti životného prostredia, porovnanie s požiadavkami normy a uvedenie týchto náležitostí do súladu
 • 2
  Vytvorenie dokumentácie EMS
  súčasťou systému environmentálneho manažérstva je aj vytvorenie a riadenie dokumentácie vyžadovanej touto normou, resp.dokumentácie potrebnej pre vaše činnosti
 • 3
  Výkon interných auditov EMS vo vašej spoločnosti
  jedna časť požiadaviek normy ISO 14001 je výkon interných auditov, ktoré pomáhajú odhaľovať slabé miesta v procesoch a umožňujú ich elimináciu, resp. minimalizáciu prostredníctvom nápravných činností
 • 4
  Kvalifikované vyškolenie vašich interných audítorov a environmentálneho manažéra
  požiadavka normy na výkon interných auditov v spoločnosti môže byť pokrytá aj internými ľudskými zdrojmi, postačí ich kvalifikované zaškolenie a prax v oblasti výkonu interných auditov
 • 5
  Zaškolenie top manažmentu v oblasti EMS
  top manažment spoločnosti hrá dôležitú úlohu v každom systéme environmentálneho manažérstva, a preto zaškolenie o jeho zodpovednostiach, právomociach a celkovom povedomí je významnou súčasťou EMS
 • 6
  Asistencia pri certifikačných auditoch
  cieľom implementácie EMS býva spravidla získanie certifikátu v tejto oblasti, čomu predchádzajú certifikačné audity vykonávané akreditovanými certifikačnými orgánmi
 • 7
  Poradenstvo pri udržiavaní EMS
  počas platnosti akreditovaného certifikátu EMS (3 roky) je potrebné preukázať certifikačnému orgánu udržiavanie a zlepšovanie systému environmentálneho manažérstva v spoločnosti počas každoročného dohľadového auditu
 • 8
  Výkon EMS auditov vašich dodávateľov
  spoločnosti, ktoré majú zavedený a certifikovaný systém environmentálneho manažérstva spravidla vyžadujú dodržiavanie pravidiel tejto normy aj u svojich dodávateľov; jeden z nástrojov ako hodnotiť úroveň dodržiavania týchto pravidiel je tzv. "zákaznícky audit"