ISO 22301:2019

... nech  sa stane čokoľvek, my pokračujeme ďalej ...

Čo je to ISO 22301:2019 a na čo slúži systém manažérstva kontinuity podnikania

Systém manažérstva kontinuity podnikania ISO 22301:2019 (BCMS - Business Continuity Management System) pomáha riadiť kontinuitu činností podnikania spoločnosti. To znamená, že súčasťou tejto normy je analýza všetkých možných ohrození, resp. krízových situácií, ktoré môžu v spoločnosti vzniknúť a najmä spôsob ich zvládania. Tento systém pripraví spoločnosť na možný incident, pomáha efektívne naň reagovať, a tým znížiť silu nežiadúcich dopadov a škôd.

Naše portfólio služieb v oblasti BCMS

Tento systém je určený nie len IT spoločnostiam, ale aj ostatným výrobných spoločnostiam a spoločnostiam, ktoré poskytujú služby. Incident, teda krízová situácia (požiar, povodeň, zlyhanie IT štruktúry, pandémia, atď.) môže mať vážne dopady na spoločnosť a je lepšie sa na ňu pripraviť dopredu a mať tzv. "plán B", ktorý vám táto norma pomôže implementovať. Celková kontinuita podnikania sa odráža od správneho identifikovania rizík spoločnosti a správne definovaného plánu kontinuity činností (BCP - Business Continuity Plan).

 • 1
  Poradenstvo pri zavádzaní BCMS
  poradenstvo pri zavádzaní systému manažérstva kontinuity podnikania podľa ISO 22301:2019 zahŕňa analýzu aktuálneho stavu vašich procesov v porovnaní s požiadavkami normy a ich uvedenie do vzájomného súladu
 • 2
  Vytvorenie dokumentácie BCMS
  súčasťou systému manažérstva kontinuity podnikania je aj vytvorenie a riadenie dokumentácie vyžadovanej touto normou, resp.dokumentácie potrebnej pre vaše činnosti
 • 3
  Výkon interných auditov BCMS vo vašej spoločnosti
  jedna časť požiadaviek normy ISO 22301 je výkon interných auditov, ktoré pomáhajú odhaľovať slabé miesta v procesoch a umožňujú ich elimináciu, resp. minimalizáciu prostredníctvom nápravných činností
 • 4
  Kvalifikované vyškolenie vašich interných audítorov a manažéra BCMS
  požiadavka normy na výkon interných auditov v spoločnosti môže byť pokrytá aj internými ľudskými zdrojmi, postačí ich kvalifikované zaškolenie a prax v oblasti výkonu interných auditov
 • 5
  Zaškolenie top manažmentu v oblasti BCMS
  top manažment spoločnosti hrá dôležitú úlohu v každom systéme manažérstva kontinuity podnikania, a preto zaškolenie o jeho zodpovednostiach, právomociach a celkovom povedomí je významnou súčasťou BCMS
 • 6
  Asistencia pri certifikačných auditoch
  cieľom implementácie BCMS býva spravidla získanie certifikátu v tejto oblasti, čomu predchádzajú certifikačné audity vykonávané akreditovanými certifikačnými orgánmi
 • 7
  Poradenstvo pri udržiavaní BCMS
  počas platnosti akreditovaného certifikátu BCMS (3 roky) je potrebné preukázať certifikačnému orgánu udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva kontinuity podnikania v spoločnosti počas každoročného dohľadového auditu
 • 8
  Výkon BCMS auditov vašich dodávateľov
  spoločnosti, ktoré majú zavedený a certifikovaný systém manažérstva kontinuity podnikania spravidla vyžadujú dodržiavanie pravidiel tejto normy aj u svojich dodávateľov; jeden z nástrojov ako hodnotiť úroveň dodržiavania týchto pravidiel je tzv. "zákaznícky audit"