Politika informovanosti dotknutej osoby - ochrana osobných údajov

Navštívili ste webovú stránku iqideas.sk, ktorej správcom je spoločnosť IQ ideas, s.r.o. Váš záujem nás veľmi teší. Našim cieľom je, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili dobre a predovšetkým bezpečne. Ochrana vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou, ktorú pri našich obchodných procesoch berieme na zreteľ.

Ako chránime vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ – IQ ideas, s.r.o. (Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 11 Nitra, IČO: 51113325, DIČ: 2120607962) spoločnosť zodpovedá za spracúvania osobných údajov podľa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon). Naše pravidlá ochrany údajov sú v súlade s platným právom na ochranu osobných údajov. Táto politika informovanosti vysvetľuje transparentným a prehľadným spôsobom informácie podľa článku 13 a 14 GDPR príp. § 19 a 20 zákona.

Vaše osobné údaje spracúvame spôsobom a v medziach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov (resp. nariadením GDPR) tak, aby nedošlo k porušeniu vašich práv, najmä však k neoprávneným zásahom do vášho práva na ochranu súkromia. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete, chránime pred ich zneužitím, poškodením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom, sprístupnením tretej strane alebo ich zverejnením.

Koho osobné údaje spracovávame?

Dotknuté osoby – fyzické osoby, zamestnanci prevádzkovateľa a ich rodinní príslušníci (manželia alebo manželky zamestnancov prevádzkovateľa, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby), záujemcovia o prácu, zamestnanci odberateľov a dodávateľov, zamestnanci klientov našich odberateľov, fyzické osoby reklamujúce služby

Ktoré údaje získavame, spracovávame a uchovávame?

Kategórie osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracováva: bežné osobné údaje – (meno, dátum narodenia, adresa bydliska - ulica, číslo domu, PSČ, mesto, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o  vzdelaní, počte detí, fotografia, videozáznam) a osobitnú kategóriu osobných údajov (napr. údaje týkajúce sa zdravia)

Prostredníctvom kontaktného formulára na našich stránkach nám na základe dobrovoľného rozhodnutia sprístupňujete osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, telefonický kontakt a adresa elektronickej pošty. Po vzájomnej dohode od Vás získavame doplňujúce osobné údaje nevyhnutné na vypracovanie cenovej a obchodnej ponuky, vystavenie účtovných dokladov alebo kvôli prístupu k elektronickému vzdelávaniu.

Aký je účel spracúvania osobných údajov?

Vaše osobné údaje získavame a spracúvame v rozsahu nevyhnutnom pre poskytovanie našich služieb. Účely spracúvania osobných údajov (osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi) a právny základ poskytnutia týchto údajov sú uvedené nižšie:

Účely spracúvania osobných údajov

Právny základ

Spracovanie účtovných dokladov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Vedenie agendy členov orgánov spoločnosti podľa zákona č.513/1991 Zb. z. Obchodný zákonník a  zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Agenda klientov – účel evidencie a spracovanie obchodných prípadov, zmlúv a súvisiacich informácií

Plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Agenda klientov - účel spracovania dokumentácie GDPR pre klientov

Plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

Agenda klientov - účel spracovania ISO dokumentácie pre klientov

Plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

Agenda dodávateľov – účel evidencie a spracovanie obchodných prípadov, zmlúv a súvisiacich informácií

Plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Zamestnanci dodávateľov - plnenie povinnosti vyplývajúcich zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Správa registratúry

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Agenda uchádzačov o zamestnanie - účel pre potreby výberu nových zamestnancov

Súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

Účel oboznamovania s personálnym obsadením a propagácia organizácie (fotografie zamestnancov)

Súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

Evidencia reklamácií

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

 

Aká je doba uchovávania osobných údajov?

Vaše osobné údaje sú spracúvané najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vaše osobné údaje najčastejšie prestávame spracúvať po:

 1. uplynutí úložných lehôt stanovených registratúrnym plánom pre registratúrne záznamy obsahujúce Vaše osobné údaje a po schválení vyraďovacieho konania;
 2. uplynutí maximálnej doby uchovávania Vašich osobných údajov spracúvaných na konkrétny účel, ktorý sme vymedzili v internej politike, ktorou sa spravuje uchovávanie Vašich osobných údajov spracúvaných na konkrétne účely;
 3. úplnom vysporiadaní našich vzájomných zmluvných záväzkov;
 4. odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Konkrétnejšie doby uchovávania osobných údajov vyplývajú z našej politiky uchovávania osobných údajov (uvedená v záznamoch o spracovateľských činnostiach). Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny účel vymedzený Prevádzkovateľom a/alebo ustanovený Prevádzkovateľovi zákonom. Ak je to možné informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria, o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.

Kto sú naši partneri vstupujúci do vašich osobných údajov?

Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb môžu byť sprostredkovatelia - naši obchodní partneri, ktorí môžu mať prístup k vašim osobným údajom, rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov (zoznam sprostredkovateľov je dostupný na vyžiadanie na mailovej adrese: zodpovednaosoba@iqideas.sk).

Ďalšími príjemcami osobných údajov dotknutých osôb sú rôzne okruhy subjektov, ktorým poskytujeme Vaše osobné údaje najčastejšie v rámci plnenia našich zákonných povinností. Verejným inštitúciám ako sú správne orgány, súdy alebo orgány činné v trestnom konaní sa budú osobné údaje poskytovať len v zákonom povolenom rozsahu. Nižšie nájdete zoznam kategórií príjemcov osobných údajov:

 1. dodávatelia softvérového vybavenia a technickej podpory
 2. mail hosting, web hosting
 3. konzultačné a poradenské spoločnosti
 4. poštoví doručovatelia a poštové podniky
 5. advokáti, exekútori, notári
 6. účtovné spoločnosti

Ako chránime vaše osobné údaje?

Prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme vaše údaje v čo najširšej miere chránili pred neželaným prístupom. K príslušným osobným údajom majú prístup len oprávnené osoby prevádzkovateľa, ktoré sú poučené o spracovávaní a chránení týchto osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v rámci členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Spracúvanie osobných údajov na území tretej krajiny sa môže uskutočniť len so súhlasom prevádzkovateľa a za splnenia osobitných podmienok stanovených v nariadení GDPR.

Práva dotknutej osoby

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosť IQ ideas, s.r.o. dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

 1. Právo na prístup k údajom: Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov, pokiaľ tento akt nemá nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.
 2. Právo na opravu: máte právo, aby boli vaše nesprávne osobné údaje bez zbytočného odkladu opravené
 3. Právo na vymazanie: ste oprávnený požadovať, aby bez zbytočného odkladu boli vaše osobné údaje vymazané, v prípade splnenia podmienok uvedených v GDPR (právo na vymazanie máte najmä vtedy, ak vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané, alebo ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Právo na vymazanie sa neuplatňuje najmä vtedy, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa alebo tretích osôb),
 4. Právo na obmedzenie spracúvania: v prípadoch stanovených v GDPR (napr. ak napadnete správnosť osobných údajov alebo spracúvanie nie je v súlade s právnymi predpismi alebo už nepotrebujeme osobné údaje na stanovené účely, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov) máte právo požadovať, aby sme obmedzili ich spracúvanie
 5. Právo namietať: ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základe oprávnený záujem podľa GDPR, máte právo namietať voči takému spracúvaniu. Nesmieme tieto údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov alebo tretích osôb.
 6. Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na iný príslušný dozorný úrad, a to najmä v prípade, ak predpokladá, že došlo k porušeniu spracúvania osobných údajov.

Kontakt na uplatnenie dotknutých práv: v prípade, že s nami nadviažete kontakt e-mailom na adresu praznovska@iqideas.sk (alebo zodpovednaosoba@iqideas.sk) alebo poštou na adresu Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 11 Nitra, uložíme vami oznámené údaje (vašu e-mailovú adresu, resp. vaše meno, priezvisko a vaše telefónne číslo) pre zodpovedanie vašich otázok resp. pre vybavenie vašej žiadosti. Údaje budú vymazané potom, ak pre účel spracovania nebudú viac potrebné, respektíve obmedzíme ich spracovanie v prípade, že existujú zákonné povinnosti ich uchovávať. Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

Analytika webovej stránky a cookies

Naša web stránka pracuje so súbormi cookies, ktoré sa pri jej prehliadaní ukladajú vo vašom zariadení a slúžia na správne fungovanie niektorých webových funkcií. Pomáhajú nám tiež skvalitňovať naše služby zaznamenávaním vašich nastavení a preferencií počas interakcie s webovým obsahom.

Na zefektívnenie procesov v oblasti online marketingu a analýzu užívateľského správania používame nástroj Google Analytics pracujúci so súbormi cookies. Využívaním cookies nezhromažďujeme vaše osobné údaje ani údaje slúžiace na vašu osobnú identifikáciu.

Súbory cookies uložené vo vašom zariadení je možné vymazať a ich ďalšie používanie nastaviť vo vašom internetovom prehliadači. Prehliadaním našej web stránky bez zmeny nastavení vyjadrujete súhlas s používaním cookies v uvedenom rozsahu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na mailovej adrese: info@iqideas.sk.