ISO 9001:2015

 ... aby sa vrátil zákazník a nie predaný tovar ...

Čo je to ISO 9001:2015 a na čo slúži systém manažérstva kvality

Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 (QMS - Quality Management System) hovorí o riadení všetkých procesov v spoločnosti tak, aby sa dosahovalo neustále zlepšovanie, rast spoločnosti a spokojnosť zákazníkov. V novej revízii normy ISO 9001 sa systém začína zaoberať okrem spomínaného aj rizikami súvisiacimi s činnosťou spoločnosti a jej zainteresovanými stranami, ktoré na ňu najviac vplývajú.

Naše portfólio služieb v oblasti QMS

So systémom manažérstva kvality pracujeme viac ako jedno desaťročie. Skúsenosti máme z rôznych oblastí ako napríklad výrobných spoločností, finančných inštitúcií alebo spoločností poskytujúcich služby. Základom úspešného implementovania QMS je kvalitná analýza procesov spoločnosti a pochopenie vzťahov a súvislostí v spoločnosti, ktoré sú vlastné iba jej samej. Každú spoločnosť teda berieme ako jedinečnú a svoj prístup prispôsobujeme jej potrebám. 

 • 1
  Poradenstvo pri zavádzaní QMS
  poradenstvo pri zavádzaní systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 zahŕňa analýzu aktuálneho stavu vašich procesov v porovnaní s požiadavkami normy a ich uvedenie do vzájomného súladu
 • 2
  Vytvorenie dokumentácie QMS
  súčasťou systému manažérstva kvality je aj vytvorenie a riadenie dokumentácie vyžadovanej touto normou, resp.dokumentácie potrebnej pre vaše činnosti
 • 3
  Výkon interných auditov QMS vo vašej spoločnosti
  jedna časť požiadaviek normy ISO 9001 je výkon interných auditov, ktoré pomáhajú odhaľovať slabé miesta v procesoch a umožňujú ich elimináciu, resp. minimalizáciu prostredníctvom nápravných činností
 • 4
  Kvalifikované vyškolenie vašich interných audítorov a manažéra kvality
  požiadavka normy na výkon interných auditov v spoločnosti môže byť pokrytá aj internými ľudskými zdrojmi, postačí ich kvalifikované zaškolenie a prax v oblasti výkonu interných auditov
 • 5
  Zaškolenie top manažmentu v oblasti QMS
  top manažment spoločnosti hrá dôležitú úlohu v každom systéme manažérstva kvality, a preto zaškolenie o jeho zodpovednostiach, právomociach a celkovom povedomí je významnou súčasťou QMS
 • 6
  Asistencia pri certifikačných auditoch
  cieľom implementácie QMS býva spravidla získanie certifikátu v tejto oblasti, čomu predchádzajú certifikačné audity vykonávané akreditovanými certifikačnými orgánmi
 • 7
  Poradenstvo pri udržiavaní QMS
  počas platnosti akreditovaného certifikátu QMS (3 roky) je potrebné preukázať certifikačnému orgánu udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva kvality v spoločnosti počas každoročného dohľadového auditu
 • 8
  Výkon QMS auditov vašich dodávateľov
  spoločnosti, ktoré majú zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality spravidla vyžadujú dodržiavanie pravidiel tejto normy aj u svojich dodávateľov; jeden z nástrojov ako hodnotiť úroveň dodržiavania týchto pravidiel je tzv. "zákaznícky audit"