Všeobecné obchodné podmienky

Predmet zmluvy

 • 1
  Spoločnosť IQ ideas, s.r.o. poskytne na základe vyplneného a odoslaného registračného formulára klientovi školenie alebo súbor školení („kurz“ alebo „kurzy“), ktorého špecifikácia je uvedená v registračnom formulári („Prihláška“).
 • 2
  Kurz sa uskutoční prostredníctvom e-learningového školenia vzdialene. Klient musí byť informovaný o termínoch sprístupnenia kurzov vopred.
 • 3
  Tieto podmienky a registrácia spolu tvoria zmluvu o poskytnutí služieb („Zmluva“).

Platobné podmienky

 • 1
  Registrácia na kurzy je záväzná. Faktúra bude klientovi zaslaná elektronicky na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri registrácii, resp. pri komunikácii so spoločnosťou IQ ideas, s.r.o.. Je nutné, aby klient uhradil fakturovanú čiastku („Odmena“) do 2 týždňov odo dňa vystavenia zálohovej faktúry. Odmena je stanovená bez DPH (nie sme platcami DPH). Po uhradení zálohovej faktúry budú klientovi poskytnuté prístupové údaje k e-learningovému školeniu.

Zrušenie, ukončenie, zmena účasti na školení

 • 1
  Zrušenie kurzu zo strany klienta
  Akékoľvek zrušenie záujmu o kurz musí klient uskutočniť písomne alebo e-mailom zaslaným IQ ideas,s.r.o.. Klient má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu v lehote 30 dní od zakúpenia elektronického kurzu, a to elektronickou formou na e-mail: info@iqideas.sk s prehlásením, že od zmluvy odstupuje a priložením kópie faktúry/ daňového dokladu a dátumu nákupu. Klientovi bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene e-learningového kurzu. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia e-mailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom. V deň odstúpenia od zmluvy bude zablokovaný prístup do plateného online kurzu.
 • 2
  Zrušenie kurzu zo strany IQ ideas, s.r.o.
  V prípade, že dôjde k zrušeniu kurzu zo strany IQ ideas, je IQ ideas povinné vrátiť klientovi odmenu, ktorá bola za zrušený kurz zaplatená. IQ ideas môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, že klient sa dopustil závažného porušenia Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy je účinné odo dňa doručenia písomného oznámenia IQ ideas o odstúpení od Zmluvy klientovi. Za závažné porušenie Zmluvy zo strany klienta je považované porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia. Klient nemá v tomto prípade právo na vrátenie zaplatenej odmeny.

Ukončenie zmluvy dohodou

 • 1
  Zmluva môže byť ukončená dohodou klienta a IQ ideas. V tomto prípade Zmluva zanikne s účinnosťou ku dňu uplynutia lehoty stanovenej v dohode o ukončení.

Duševné vlastníctvo

 • 1
  Ak dokumenty poskytnuté klientovi, ktorých sme autorom, obsahujú akékoľvek materiály, ktoré podliehajú právu duševného vlastníctva, budeme vlastníkmi duševného práva k týmto výstupným dokumentom a akýmkoľvek materiálom vytvoreným podľa zmluvy. Vy ste držiteľmi nevýhradnej a neprevoditeľnej licencie na použitie dokumentov pre vaše vlastné interné účely. Klient má právo využívať všetky podklady a ďalšie študijné materiály obdržané v priebehu kurzu výhradne pre svoje osobné a/alebo interné potreby. Klient predovšetkým nesmie zo žiadnych dôvodov poskytovať akékoľvek podklady a/alebo iné študijné materiály akýmkoľvek tretím osobám a nesmie sa odvolávať na informácie uvedené v podkladoch alebo na kurze ani na zistenia vyplývajúce z podkladov alebo kurzov. Klient nie je oprávnený zhotovovať z kurzu žiadne iné audiozáznamy alebo videozáznamy než tie, ktoré schválilo IQ ideas.

Záverečné ustanovenia

 • 1
  IQ ideas, s.r.o. si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. Odoslaním registrácie/objednávky klient potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky, porozumel im a súhlasí s ich znením. Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 18/2018 Z.z. (resp. Nariadenia GDPR), Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 • 2
  Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 25.mája 2018.